http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 5acc74814dbb87ab5f78a830896f0b76 68

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 4. Методика викладання профілактичних програм
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

4.3. Освіта на засадах життєвих навичок

 

Методика розвитку життєвих навичок

ООЖН – як освітня технологія

Способи впровадження ООЖН

 

Наприкінці XX століття поняття «життєвих навичок» почало широко використовуватись в документах міжнародних організацій та інститутів для визначення концептуального підходу до забезпечення психосоціального розвитку дітей та профілактики соціально обумовлених захворювань, шкільного булінгу, дискримінації, профілактики конфліктів та розбудови миру.

Були розроблені та набули поширення освітні програми профілактичної спрямованості, які допомагають приймати поінформовані рішення, ефективно спілкуватися, керувати емоціями, долати труднощі, мотивують до здорового і продуктивного життя. В країнах, які потерпають від насилля та збройних конфліктів, впроваджують програми з профілактики конфліктів та розбудови миру.

Даний підхід виник як альтернатива інформаційно-просвітницькому підходу, що довів свою неефективність у вирішенні зазначених завдань, і обґрунтовував необхідність формування у дітей поведінкових навичок, які дозволяють успішно вирішувати завдання інтеграції в суспільство і самозахисту від ризиків.

 

Методика розвитку життєвих навичок

 

Методика розвитку життєвих навичок є синтезом найуспішнішого педагогічного досвіду і досягнень психологічної науки. Вона гармонійно поєднує функції виховання (формування ідентичності, цінностей та переконань) і розвиток соціально-психологічних компетентностей (життєвих навичок) учнів. Ця технологія у повній мірі реалізує компетентісний підхід до навчання, визначений концепцією Нової української школи як найбільш адекватний вимогам сучасного світу

В основі цієї методики — повага до загальнолюдських цінностей і захист прав людини. Вона налаштовує на усвідомлення прав і обов’язків людини, розуміння прав інших людей і повагу до них, виховує гідність, миролюбність, справедливість, колективізм, почуття відповідальності, впевненість у власних силах, толерантність (визнання того, що всі люди різні, що існують різні культури), інші позитивні якості. Її відмінність від традиційних методів виховання у тому, що формування особистої системи цінностей відбувається не шляхом моралізаторства, а завдяки добровільному прийняттю через усвідомлення їх реальної вигоди.

На відміну від багатьох традиційних педагогічних методів та підходів, розвиток життєвих навичок має на меті позитивні зміни у поведінці учнів. Тому він передбачає зміни не лише у знаннях, а й у ставленнях і навичках, які стимулюватимуть ці бажані поведінкові зміни.

 

 

Навчання життєвим навичкам відтворює природні процеси, спираючись на які діти вчаться жити в соціумі. Цей процес відбувається через спостереження, моделювання та соціальну взаємодію. Встановлено, що навички найкраще засвоюються в процесі спостереження і негайного відтворення. А закріплення навичок відбувається тоді, коли люди на практиці (в ігровій або в реальній ситуації) відпрацьовують поведінкові моделі і стикаються з позитивними або негативними результатами своїх дій.

Навчання на засадах життєвих навичок реалізує концепцію особистісно орієнтованого навчання і виховання. Ця методика враховує вікові та індивідуальні особливості учнів, етнічні, релігійні та соціально-економічні аспекти їхнього життя, передбачає делікатне ставлення до ґендерних питань. Вона спрямована на задоволення природних потреб дітей, підлітків і молоді, адже ігнорування цього призводить до зниження рівня загального благополуччя, виникнення поведінкових ризиків і проблем.

Навчання здійснюється на ситуаціях, близьких до реального життя, з урахуванням рівня розвитку дітей, їх потреб і проблем. Однак методика розвитку життєвих навичок враховує не лише актуальні потреби і проблеми, а й ті, що незабаром виникнуть у зоні їх найближчого розвитку.

Перевага надається інтерактивним, а не інформативним формам навчання; останні досі переважають у школі і є, безумовно, корисними, але не здатні повністю забезпечити зміни у ставленнях і поведінці учнів. На відміну від звичайних уроків, коли вчитель переважно говорить, а учні слухають, широко застосовуються інтерактивні методи, які передбачають активну участь кожного, творчу співпрацю учнів між собою і з учителем. Тому програми формування життєвих навичок передбачають активне використання інтерактивних методів навчання: моделювання ситуацій, рольові ігри, дискусії, мозкові штурми.

 

 

ООЖН – як освітня технологія

 

З середини ХХ століття у педагогічному лексиконі з’явилися такі поняття, як «педагогічна технологія», «технологія навчання», «освітня технологія». Згідно з тлумачним словником, технологія – це сукупність прийомів, застосовуваних у якій-небудь справі, майстерності, мистецтві. Оскільки на думку О. М. Пєхоти [1] педагогіка є не лише наукою і не тільки мистецтвом, а перш за все прикладною дисципліною, тому як і всі прикладні дисципліни, вона мусить бути технологічною.

Освітня технологія – це технологічний ланцюжок дій, операцій і комунікацій, послідовність виконання яких сприяє оптимізації навчально-виховного процесу, гарантує досягнення визначеної мети та конкретних очікуваних результатів і який може бути відтворений в широких масштабах без втрати результативності. Органічною частиною будь-якої освітньої технології є діагностичні процедури, що містять критерії, показники та інструменти вимірювання результатів діяльності.

ООЖН (Освіта на Основі розвитку Життєвих Навичок) – це освітня технологія, яка забезпечує впровадження методики розвитку життєвих навичок. Педагогічну ООЖН-технологію впроваджено у більш як 80 країнах світу. В Україні вона вважається найбільш адекватним підходом у впровадженні обов’язкового шкільного предмета «Основи здоров’я», а також для факультативних курсів профілактичного спрямування. Впровадження ООЖН у навчальні плани шкіл України було оцінено міжнародними експертами як «видатне досягнення». У таблиці нижче наведено основні характеристики успішно апробованої в Україні ООЖН -технології.

 

Ознаки ООЖН технології
Теоретичне і методичне підґрунтя ООЖН­ технології
 • Концепція особистісно орієнтованого виховання
 • Концепція Школи, дружньої до дитини
 • Педагогічні технології: синтез технологій колективного, інтерактивного, розвивального навчання, створення ситуації успіху, а також ігрових, проектних та ІКТ-технологій
Досвід успішного впровадження в Україні

Обов'язковий предмет «Основи здоров'я» (1—9 класи)

Факультативні курси:

 • «Корисні звички» (1—4 класи)
 • «Я — моє здоров’я моє життя» (5—6 класи)
 • «Захисти себе від ВІЛ» (10—11 класи, ПТНЗ, ВНЗ)
 • «Вчимося жити разом» (1-10(11) класи)
Методи і форми навчання Поєднання індивідуальних, групових та фронтальних форм, методів і прийомів, що забезпечують активну участь, партнерську взаємодію суб’єктів навчально ­виховного процесу, враховують індивідуальні особливості і стилі навчання, максимально базуються на особистому досвіді учнів
Вимоги до підготовки педагога
 • Знання принципів і теоретичних засад превентивної освіти та змісту впроваджуваного курсу (програми)
 • Знання концепції життєвих навичок, методики розвитку життєвих навичок, складових педагогічної технології ООЖН (освіти на основі розвитку життєвих навичок)
 • Володіння інтерактивними методами викладання
 • Досвід практичного відпрацювання базових тренінгів за курсом (програмою)
Вимоги до навчально­ методичних матеріалів
 • Спрямовані на розвиток психосоціальних (життєвих) навичок
 • Містять тематику, відповідну до віку
 • Враховують природні потреби учнів
 • Зміст підручників та посібників наближено до реального життя
 • Написані мовою, зрозумілою для цільової аудиторії
 • Є комплектними (видання для вчителя, учнів, батьків)
Вимоги до організації навчально­ виховного процесу
 • Заняття проводить підготовлений педагог
 • Є приміщення, що підходить для застосування інтерактивних методів навчання (роботи в загальному колі, дискусій у малих групах, рухливих вправ тощо)
 • Педагог використовує інтерактивні методи навчання
 • Учні забезпечуються навчальними матеріалами (підручниками, робочими зошитами або роздатковими матеріалами)
 • Перед або одночасно з впровадженням курсу (програми) проводиться презентаційний тренінг для педагогічного колективу з метою демонстрації ефективності педагогічної ООЖН ­технології
 • Проводиться презентаційні тренінги для батьків з метою розбудови партнерства з сім'єю
 • У навчальному закладі діють правила, розроблені за участю учнів та батьків, які забезпечують сприятливу психологічну атмосферу та забороняють агресивну поведінку і вживання психоактивних речовин
 • Здійснюється підготовка волонтерів для допомоги вчителю та проведення роботи серед однолітків за методом «рівний — рівному»
 • Здійснюється анкетування учнів за процедурою «ДО» і «ПІСЛЯ» для оцінки ефективності навчання

 

 

Способи впровадження ООЖН

 

Формування життєвих навичок розглядається як необхідний компонент освіти в сучасному світі. Відзначається, що програми розвитку життєвих навичок матимуть найбільшу ефективність при інтеграції в обов’язковий предмет шкільного навчального плану, тобто, наявність в ньому предмета-носія.

Включення тематики ЖН в програму багатьох предметів було багаторазово апробоване і визнано неефективним, адже потребувало навчання великої кількості вчителів, які були змушені на додаток до основної програми впроваджувати тематику і методи, не властиві для їх основного предмета (дисципліни).

Найкращим предметом-носієм для ЖН було визнано ті, які мають на меті розвиток соціальної, громадянської активності та мотивацію до здорового способу життя. Це, наприклад «Health education» (США, Канада, Фінляндія, Естонія), «Social and personal education» (Великобританія), «Sexual education» (більшість країн Європейського Союзу), «Основи здоров’я» (Україна).

Практика доводить, що коли програми з навчання життєвим навичкам є обов'язковою складовою навчального плану, учні часто обирають додаткові дисципліни (факультативні курси) з розвитку ЖН або вивчають їх у позаурочний час, що свідчить про наближеність цих програм до реальних потреб дітей та молоді.

Програми та навчальні курси з розвитку життєвих навичок розробляються і впроваджуються як державними освітніми інституціями, так і громадськими організаціями або приватними особами, які пропонують їх державним органам влади, отримують відповідну акредитацію і виступають партнерами освітніх установ в реалізації даних програм.

Усі ці аспекти знайшли відображення в удосконаленні змісту освіти в загальноосвітніх установах України, де з початку 2000-х розроблено та успішно впроваджено програми та навчально-методичне забезпечення предмета «Основи здоров’я» для початкової та основної школи, а також десятки факультативних курсів на засадах розвитку ЖН, головною метою яких є формування в учнів сприятливих для здоров’я життєвих навичок, правової, екологічної, психологічної культури, громадянської активності та підприємливості.

Список використаних джерел:

 1. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. 3. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. — К.: А.С.К., 2001. — 256 с
 2. Воронцова Т. В. Основи здоров'я. 5 клас: Посібник для вчителя / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко // Алатон. – 2013. http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf.
 3. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» (осн Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3

Перевір себе

1) Якою є мета програм з розвитку життєвих навичок?

2) На уроках з розвитку життєвих навичок:

3) Оберіть найкращий предмет-носій для життєвих навичок:

4) Встановіть відповідність:

 • Вимоги до навчально-методичних матеріалів
 • Вимоги до організації навчально­-виховного процесу
 • Вимоги до підготовки педагога
 • Знання принципів і теоретичних засад превентивної освіти та змісту впроваджуваного курсу (програми). Володіння інтерактивними методами викладання. Досвід практичного відпрацювання базових тренінгів за курсом (програмою).
 • Заняття проводить підготовлений педагог. Є приміщення, що підходить для застосовання інтерактивних методів навчання. Здійснюється підготовка волонтерів для допомоги вчителю та проведення роботи серед однолітків за методом «рівний — рівному»
 • Містять тематику, відповідну до віку. Враховують природні потреби учнів. Зміст підручників та посібників наближено до реального життя.
Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.