http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 9671b62d0f0c9a09ae0f77b795855b8e 69

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 4. Методика викладання профілактичних програм
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

4.4. Огляд інтерактивних методів

Класифікація методів навчання

Ефективність інтерактивного навчання

Принципи інтерактивного навчання

Огляд інтерактивних методів

Метод рівного навчання

 

 

Бразильський педагог Пауло Фрейре вважає, що доцільно замінити традиційну «накопичувальну» освіту на освіту «проблемно‑визначальну». У книзі «Педагогіка пригноблених» П. Фрейре назвав «банківською освітою», коли учні розцінюються як «банк», а викладачі – як вкладники, що сподіваються отримати дивіденди в майбутньому. При «банківській освіті» учні є пасивними отримувачами певного обсягу знань, які вони досить часто вважають не своїми, не інтерпретують їх, не розуміють значення та, найголовніше, забувають більшу частину після отримання оцінки. За умов же проблемно‑визначальної освіти учні займаються реальними проблемами, запозиченими з життя. Навчання, вважає педагог, відбуватиметься набагато успішніше, якщо учні самостійно формулюватимуть завдання і, виходячи з власного життєвого досвіду, виконуватимуть їх.

Під час навчання учні повинні робити набагато більше, ніж просто слухати та фіксувати готові думки вчителя. Вони можуть продукувати інформацію самостійно, визначати та обговорювати проблеми, знаходити шляхи їх розв’язання, спостерігати і планувати. Вони повинні мати змогу застосовувати нові знання та навички на практиці, створювати зворотні зв’язки.

 

Класифікація методів навчання

 

Залежно від характеру взаємодії вчителя та учнів розрізняють пасивні, активні та інтерактивні методи навчання.

 
 

Пасивні методи – це навчання, у процесі якого вчитель є основною дійовою особою, що керує ходом заняття, а учні виступають в ролі пасивних слухачів, підпорядкованих директивам вчителя.

 
 

 

Зв'язок педагога з учнями здійснюється за допо­могою опитувань, самостійних, контрольних робіт, тестів і т.п.

 

Хоч з огляду на ефективність засвоєння навчального матеріалу, пасивні методи є малоефективними, однак вони мають деякі плюси: відносно проста підготовка до заняття з боку вчителя, можливість викладу великого обсягу навчального матеріалу за обмежений час, можливість працювати з великою аудиторією.

 
 

Активні методи – це навчання, в процесі якого учні та вчитель взаємодіють один з одним і учні тут не пасивні слухачі, а активні учасники. Якщо пасивні методи припускають авторитарний стиль взаємодії, то активні, переважно акцентують на демократичному стилі.

 
 

 

 

 
 

Інтерактивні методи – форма навчання, в процесі якого учні і вчитель знаходяться в режимі бесіди, діалогу між собою. Це співпраця, взаємонавчання: вчитель – учень, учень – учень. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення.

 
 

 

 

На відміну від активних методів, інтерактивні методи орієнтовані на більш широку взаємодію учнів не тільки з вчителем, але й один з одним, на домінування активності учнів в процесі навчання. Роль вчителя на інтерактивних заняттях зводиться до спрямування діяльності учнів на досягнення цілей заняття.

 

Ефективність інтерактивного навчання

 

Науковцями і практиками визнано, що набуття знань, формування вмінь і навичок, розвиток особистісних якостей, набуття певних компетентностей особистості учня є найбільш ефективними, якщо в навчально–виховному процесі використовуються інтерактивні форми і методи.

За допомогою інтерактивних технологій учні мають можливість:

 • аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й таким чином зробити засвоєння знань більш доступним;
 • навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати;
 • навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
 • моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації, їх моделювання;
 • вчитись будувати конструктивні стосунки в групі, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу та консенсусу;
 • розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.

Дослідження проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) у 1980-х роках, показує нам, що інтерактивне навчання уможливлює різке збільшення відсотка засвоєння матеріалу, бо впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю. Результати цих досліджень відображено у схемі, яка дістала назву «Піраміда навчання».

Піраміда навчання

З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання – 10%, зорове й слухове сприйняття – 20%, демонстрація – 30%), а найбільших – інтерактивного (групова дискусія – 50%, практичні вправи – 75%, навчання інших або негайне застосування знань – 90%). Ці дані є середньостатистичними, тому у конкретних випадках результати можуть різнитися, але в середньому таку закономірність може простежити кожен педагог.

 

Принципи інтерактивного навчання

 

Виділяють наступні принципи інтерактивного навчання:

 • Принцип активності. Для досягнення поставлених цілей кожен учень повинен брати активну участь у процесі спілкування та активно взаємодіяти з іншими.
 • Принцип відкритого зворотнього зв’язку. Забезпечення можливості висловлення учасниками групи думок, ідей чи заперечень щодо поставлених завдань. Саме завдяки активному використанню зворотнього зв’язку учасники групи дізнаються, як сприймаються іншими людьми їх манера спілкування, стиль мислення, особливості поведінки.
 • Принцип експериментування. Забезпечення активного пошуку учнями нових ідей та шляхів вирішення поставлених завдань. Цей принцип дуже важливий і як зразок стратегії поводження в реальному житті, і як поштовх до розвитку творчості й ініціативи особистості.
 • Принцип довіри у спілкуванні. Саме на це спрямовано спеціальну організацію групового простору в ході проведення занять: звичайно використовуваний у роботі прийом розташування учня і вчителя по колу обличчям один до одного, для того щоб змінити в учнів стереотипну установку й уявлення про те, як повинні проводитися й організовуватися заняття і яку роль у них повинен відігравати вчитель.
 • Принцип рівності позицій. Він означає, що вчитель не прагне нав’язати учням своєї думки, а діє разом та нарівні з ними. В свою чергу, кожен учень має змогу побувати у ролі організатора, лідера.

 

Огляд інтерактивних методів

 

Опис найпопулярніших інтерактивних методів наведено тут. Далі подано детальніший опис деяких методів, які забезпечують активну участь і взаємодію учасників один з одним і з учителем:

 • відпрацювання навичок;
 • робота в групах;
 • інтерактивні презентації;
 • дискусії;
 • мозкові штурми;
 • рольові ігри;
 • аналіз історій і ситуацій.

Відпрацювання навичок включає такі етапи:

 • детальне пояснення учасникам алгоритму дій;
 • демонстрація прикладу, як виконувати ці дії;
 • відпрацювання запропонованої послідовності дій у парах (малих групах);
 • демонстрації однієї-двох пар/груп (за бажанням);
 • підтримка, констатація успіхів учасників;
 • закріплення досвіду в домашніх завданнях, на наступних заняттях.

Першим кроком в процесі тренування навичок є детальне пояснення учням суті навички, виклад ситуацій, в яких вона може застосовуватися.

Демонстрацію навички може здійснити тренер або підготовлені волонтери, інколи її може замінити відеодемонстрація.

Після того, як навичка озвучена і наочно показана, інші учасники повинні отримати можливість по черзі відпрацювати цю навичку. Це можна зробити в парах, трійках чи малих групах, щоб кожен учасник встиг потренуватися.

Після виконання вправи тренер пропонує учасникам доброзичливо і підбадьорливо зазначити сильні і слабкі моменти, які вони помітили при відпрацюванні навички. Сам він також приймає участь в обговоренні, як правило, завершує його, доповнює і підсумовує висновки учасників.

Для закріплення навички можна дати завдання застосовувати уміння протягом наступного тижня в різних ситуаціях і аналізувати свої дії та їх результати.

 

Робота в групах

Дискусії й обговорення можна проводити цілим класом. Але вони набагато ефективніші, коли проводяться у групах, зокрема, якщо клас великий, а час обмежений.

Групове обговорення максимально підвищує активність і внесок кожного учасника. Дискусія допомагає учням уточнити свої уявлення, усвідомити почуття і ставлення. Обговорення в групах дає змогу більше дізнатися одне про одного, стимулює вільний обмін думками, збільшує ймовірність того, що учні краще зрозуміють почуття і позиції інших, більше рахуватимуться з ними. Робота в групах розвиває навички активного слухання, співпереживання, співробітництва, упевненої поведінки і толерантності.

Для організації обговорення в групах тренер:

 • чітко формулює завдання: вивчити тему, обговорити ситуацію, проблему, сформулювати запитання, запропонувати ідеї або варіанти рішень, виконати проект, відпрацювати сценку чи спосіб дії. Якщо заняття проводиться з молодшими школярами, не зайвим буде запропонувати учням повторити завдання своїми словами;
 • повідомляє, скільки часу відводиться на це завдання;
 • формує групи (бажано з 2—6 осіб) різними способами;
 • розташовує групи так, щоб учасники кожної сиділи поряд і добре чули одне одного;
 • пропонує групам обрати протоколіста, який записуватиме варіанти та стежитиме за дотриманням простих правил. Після обговорення на прохання тренера протоколісти розповідають про те, як відбувалося обговорення і які рішення було прийнято.

Для пожвавлення дискусії рекомендують перед обговоренням розповісти ситуацію з реального життя.

Нижче наведено кілька додаткових рекомендацій для роботи з групами:

 • Найкраще розпочати роботу з групами, які складаються з 2—4 осіб. У невеликих групах учням легше долати сором’язливість. Коли ви відчуваєте, що учасники набули впевненості, групи можна збільшити до 5—6 осіб.
 • Краще не доручати учасникам формувати групи за власним бажанням, адже в такому разі «непопулярні» діти почуватимуться ображеними. Формуючи групи, стежте, щоб їх склад змінювався якомога частіше.
 • Наголосіть на важливості принципу «один за всіх і всі за одного» (інший варіант — «пливти або тонути разом»). Усі члени групи мають зробити свій внесок у вирішення поставленого завдання. Успіх групи залежить від внеску кожного.

 

Відповіді на запитання й опитування думок

Ця форма роботи потребує від тренера делікатності й толерантного ставлення. Цікавлячись думкою учасників чи організовуючи групову дискусію, слід пам’ятати про неприпустимість втручання з метою різко заперечити або розкритикувати чиюсь думку. Якщо тренер сприйматиме позитивно висловлювання учасників, вони з більшим бажанням братимуть участі в обговоренні.

Намагайтесь уникати запитань, які потребують закритих відповідей «так» чи «ні». Якщо ви прагнете, щоб учасники говорили, ставте їм відкриті запитання, які вимагають пояснення своєї думки.

Важливо також не поспішати й не вимагати від учасників негайної відповіді на запитання. Вони повинні мати час на роздуми, але не забагато. Для того, щоб тренінги проходили жваво, слід підтримувати темп.

 

Мозковий штурм (мозкова атака)

 

 
 

Мозковий штурм — метод опитування, за якого приймаються будь-які відповіді учасників щодо обговорюваної теми.

 
 

 

На першому етапі учасники активно висувають свої ідеї, у тому числі й нереалістичні, фантастичні й нелогічні. Головне завдання — кількість ідей, а не їхня якість. На цьому етапі забороняється оцінювати висунуті ідеї. Кожну пропозицію приймають і записують на дошці чи аркуші паперу. Учасники знають, що від них не вимагається обґрунтування їхньої пропозиції або пояснення, чому вони так думають. Час для висунення ідей або кількість ідей зазвичай обмежені. Наприклад: «Давайте запишемо щонайменше десять способів…» або «Давайте сформулюємо якомога більше способів … за одну хвилину»

Другий етап — оцінювання та обговорення ідей, ранжування їх за рівнем значущості, поділ на групи тощо.

Перевагами цього методу в тому, що він:

 • дає змогу за короткий час зібрати максимальну кількість різних думок;
 • допомагає залучити до роботи тих, хто зазвичай є пасивним і соромиться брати участь у дискусіях;
 • активізує уяву і творчі можливості учасників, уможливлює їх відхід від стереотипних уявлень і стандартних схем;
 • є цікавим початком для наступного обговорення в групах.

Для організації мозкового штурму необхідно:

 • сформулювати запитання, проблему чи ситуацію і попросити учасників висловити свої ідеї та пропозиції;
 • обрати протоколіста або самому записувати висловлені ідеї;
 • повідомити, що учасники можуть пропонувати будь-які ідеї, які спадають їм на думку;
 • не обговорювати ідеї одразу після того, як їх запропоновано;
 • записувати там, де їх буде добре видно;
 • опрацювати спільно з учасниками список ідей: додати нові, вилучити ті, що не стосуються теми, розподілити ідеї за категоріями, відібрати найкращі тощо.

 

Рольова гра

 
 

Рольова гра — неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої підготовки розігрують сценки або ситуації. Вони уявляють себе вигаданими персонажами, які моделюють реальні життєві історії та ситуації.

 
 

 

Під час рольової гри учасники діють не від свого імені, а демонструють поведінку та висловлюють почуття умовного персонажа. Зазвичай це набагато легше, ніж діяти від себе особисто.

Рольова гра є ефективним методом апробації нових моделей поведінки. Вона дає змогу «приміряти» їх на себе у безпечних умовах. Дія «під маскою» уможливлює формування власних уявлень учасників про те, як можна розв’язати подібну ситуацію в реальному житті. Це також допомагає краще зрозуміти почуття уявного персонажа і розвинути навички емпатії (співпереживання). Крім того, завдяки рольовій грі учасник має змогу краще зрозуміти і висловити свої почуття без побоювання розкритися і бути висміяним. Це — чудова можливість для практичного відпрацювання навичок у ситуаціях, близьких до реальних.

Рольова гра вимагає певних навичок від тренера і від учасників тренінгу. Для організації рольової гри:

 • опишіть модельну ситуацію, яку треба інсценувати;
 • розкажіть учасникам, як вони мають діяти, або запропонуйте сценарій;
 • відберіть охочих або розкутих енергійних учасників, щоб продемонструвати сценку перед класом. Оберіть для себе одну з провідних ролей;
 • використовуйте допоміжний реквізит: капелюшки, картки з іменами, перуки, костюми, маски — усе, що можна виготовити на місці, або приготовлене заздалегідь;
 • починайте рольову гру;
 • якщо це можливо, обігруйте ситуацію з гумором;
 • по закінченні сценки обговоріть її;
 • об’єднайте клас у групи, нехай вони зіграють між собою цю чи подібну сценку. Так можна уникнути ніяковості, спричиненої необхідністю виступати перед усім класом.

 

Аналіз історій і ситуацій

 
 

Аналіз історій і ситуацій — детальний розбір реальної або вигаданої історії, в якій описано, що сталося в житті конкретної людини, групи людей, родини, школи чи громади. Це дає змогу учасникам проаналізувати і обговорити ситуації, з якими вони можуть зіткнутися в реальному житті. Учні аналізують поведінку персонажів, прогнозують, оцінюють наслідки різних варіантів їхньої поведінки.

 
 

 

Історія може бути незавершеною. У такому разі учасники самі вирішують, які наслідки можуть мати місце і як саме треба діяти, щоб історія закінчилася щасливо. Головна цінність цього методу в тому, що учасники мають змогу експериментувати з «майже реальним життям» і обговорювати різні варіанти поведінки, прогнозувати, «що з цього вийде».

Переваги методу аналізу історій і ситуацій є:

 • вироблення навичок комплексного аналізу проблем і ситуацій з урахуванням багатьох чинників, що діють одночасно;
 • розвиток навичок прийняття зважених рішень;
 • реалістичні, значущі для підлітків ситуації — могутній стимул для обговорення в групах;
 • цей метод сприяє розвитку навичок творчого і критичного мислення, співпраці та групової роботи.

 

Дебати

 
 

Дебати — це організований процес формулювання і захисту своїх позицій щодо конкретної проблеми двома чи більше учасниками. Мета дебатів — всебічний аналіз і обговорення проблеми, яка не має простого вирішення.

 
 

 

Для проведення дебатів спочатку формулюють певну проблему чи питання, наприклад: «Телебачення: «за» і «проти». Учасникам пропонують зайняти певну позицію з цієї проблеми. Відтак протягом визначеного часу вони формулюють аргументи на захист своєї позиції і обирають того, хто виступатиме від імені групи. Спікери обмінюються промовами, а після цього кожній команді надається можливість спростувати аргументи опонентів.

Для організації дебатів важливо дотримуватися наведених нижче рекомендацій.

 • Дозвольте учасникам обрати позицію на власний розсуд. Якщо у однієї позиції забагато прихильників, попросіть бажаючих відстоювати протилежну точку зору або стати суддями.
 • Дайте учасникам час і можливість для вивчення проблеми. Підготуйте для цього інформаційні матеріали.
 • Поясніть правила ведення дебатів.
 • Під час дебатів уважно стежте, щоб жоден з учасників не домінував, не намагався виступити за рахунок іншого.
 • Стежте, щоб дебати не виходили за межі заданої теми.
 • По закінченні дебатів підведіть підсумки, пояснивши, що аргументи обох сторін є однаково важливими для прояснення проблеми.

Правильно організовані дебати дають змогу не лише всебічно розглянути проблему, ознайомитися з аргументами її прихильників і противників, а й навчитися вести дискусію з повагою до опонента. Дебати розвивають навички самоконтролю, критичного мислення, толерантності, адвокації та упевненого відстоювання своєї позиції.

 

Метод рівного навчання

 

Рівний (Peer) ‑ людина, що належить до тієї ж соціальної групі, що і цільова аудиторія, на яку спрямовано навчання. Об'єднання в соціальну групу відбувається на основі певних ознак: вік, стать, рід діяльності, соціально-економічне становище, статус здоров'я, сексуальна орієнтація, спосіб життя і т.д. При цьому в групу можуть об'єднуватися люди, які мають тільки одну спільну ознаку або декілька.

Метод «рівний-рівному» ‑ це навчання рівними наставниками (наприклад, навчання підлітками своїх однолітків). Такий підхід найбільш ефективний у молодіжному середовищі. Адже у підлітків великим авторитетом користуються їхні однолітки. Такі наставники мають схожий життєвий досвід, спільні інтереси і приблизно однаковий вік. Тому їм зазвичай більше довіряють, до їхньої думки більше прислухаються.

Цикл рівного навчання має три етапи:

Перший етап - відбір і підготовка інструкторів.

Другий етап - проведення навченими інструкторами занять в своїх цільових групах.

Третій етап - проведення моніторингу діяльності інструкторів та додатковий відбір нових інструкторів.

Інструктори-волонтери проводять заняття інтерактивними методами, зокрема використовуються рольові ігри та аналіз життєвих ситуацій.

Учитель основ здоров'я може залучати спеціально навчених учнів з числа старшокласників або студентів педагогічних вишів до проведення окремих занять. Також добровольці з числа учнів класу можуть допомагати вчителю проводити наочні демонстрації, організовувати рольові ігри, записувати пропозиції під час мозкового штурму, проводити опитування і підрахунок думок учнів тощо.

Щоб ефективно допомагати вчителю волонтерам бажано пройти підготовку ‑ декілька тренінгів, які дозволять їм навчитися уважно слухати, розуміти почуття інших людей, заохочувати і підтримувати їх висловлювати свою думку, брати участь в дискусіях. Залучаючи рівних наставників, учитель повинен упевнитися в їх належній підготовці, заздалегідь обумовити їх роль і завдання на занятті, а після заняття обговорити, як вони з ними впоралися.

Список використаних джерел:

 1. Фрейре П. Педагогіка пригноблених / Пауло Фрейре., 2003. – 168 с.
 2. Використання інтерактивних методів навчання [Електронний ресурс] / О. М.Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук, О. А. Кочубей. – 2016.http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html.
 3. Інтерактивні технології навчання // Україномовні реферати http://www.refotext.com/referat-text-16587-1.html.
 4. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» (основна і старша школа) // Алатон. – 2017: https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3
 5. Принцип «Рівний - рівному» // http://www.y-peer.kg/peer.
 6. Критерії програм «рівний - рівному» щодо профілактики ВІЛ-інфекції та просуванню ідеї здорового способу життя серед молоді в Російській Федерації: керівництво для практиків // Y- peer, Росія. - 2010 року.

Перевір себе

1) Організований процес формулювання і захисту своїх позицій щодо конкретної проблеми двома чи більше учасниками - це:

2) Оберіть ознаки інтерактивних методів:

3) Згідно з «Пірамідою навчання», найменш ефективним для навчання є наступний метод:

4) Який метод дає змогу максимально підвищити активність і внесок кожного учасника?

5) Який метод дозволяє учасникам діяти не від свого імені, а демонструвати поведінку та висловлювати почуття умовного персонажа?

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.