http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 21 65feb219f57b6d31044adc2099cb2037 45

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 5. Моніторинг та оцінка результатів
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

5.1 Моніторинг і оцінка: базові поняття

Поняття моніторингу і оцінки (МіО)

Відмінність моніторингу від оцінки

Важливість МіО

Основні елементи МіО

Види МіО превентивних програм

 

Поняття моніторингу і оцінки (МіО)

 

Будь-яка цілеспрямована діяльність включає:

 • постановку цілей;
 • планування заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети;
 • моніторинг (відслідковування) здійснення планових заходів і оцінку результатів (проміжних і кінцевих) виконаних робіт.

В найбільш узагальненому вигляді моніторинг та оцінку визначають як зворотний зв'язок, що дозволяє з'ясувати:

 • чи відповідає плану фактична «траєкторія» руху до мети;
 • чи досягнуті бажані проміжні і кінцеві результати.

Моніторинг та оцінка часто використовується у вигляді скорочення - МіО. Моніторинг і оцінка (МіО) освітніх програм, спрямованих на зміцнення здоров'я і розвиток особистості, дозволяє зрозуміти, чи дають ці програми бажаний результат та визначити напрямки їх удосконалення.

 

Відмінність моніторингу від оцінки

 

Моніторинг ‑ це постійний збір і реєстрація інформації за наперед визначеним переліком показників (індикаторів).

Оцінка – це епізодичний аналіз досягнень, пов'язаних з реалізованої програмою або проектом.

Відмінність моніторингу від оцінки полягає в наступному. Моніторинг – це регулярне відстеження якісних і кількісних показників, що характеризують якусь діяльність та/або поточну ситуацію. Головна мета моніторингу - «знімати показники» стану об'єкта спостереження і виявляти розбіжності з плановими (або виявляти тенденції розвитку та прогнозувати майбутні стани). Виявлення таких розбіжностей важливо для своєчасного подолання або зменшення виявлених небажаних тенденцій у розвитку процесів.

Оцінка має на меті з'ясувати, чи забезпечують реалізовані заходи той вплив, на які вони розраховані.

Іншими словами, моніторинг включає спостереження за тим, що робиться, в той час як оцінка дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки між діями та результатами.

 

Важливість МіО

 

Моніторинг та оцінка превентивних програм, спрямованих на зміцнення здоров'я і розвиток особистості, проводяться для удосконалення програм і з'ясування того, чи дає впровадження цих програм бажаний результат.

Моніторинг (відслідковування)  від самого початку впровадження програми гарантує, що кроки і завдання цієї програми, чітко сформульовані та відповідають цілям і піддаються вимірюванню.

Моніторинг превентивних програм призначений для того, щоб:

 • відстежити складові програм (вкладені кошти, проведені заходи і основні результати);
 • задокументувати та оцінити, яким чином були використані ресурси (матеріальні, людські);
 • забезпечити «прозорість» витрачання коштів;
 • оцінити охоплення і якість превентивних програм;
 • планувати діяльність у сфері превентивної освіти;
 • вчасно вносити зміни в програми, щоб покращити їх.

Оцінка превентивних програм призначена для того, щоб:

 • з'ясувати, чи відбулися завдяки програмам бажані зміни у цільових групах на рівні знань, ставлень та поведінки;
 • визначити фактори, які роблять програми успішними;
 • визначити недоліки та складові програми, які потрібно вдосконалити;
 • визначити обставини, в яких програми не здійснюються в повному обсязі.

 

 

Основні елементи МіО

 

Для ефективного моніторингу та оцінки превентивних програм у світі широко використовується концептуальна рамка МіО, яка дозволяє пов'язати програмні дії з очікуваними результатами на різних логічних рівнях: детермінантах поведінки, поведінкових практиках і епідеміологічних показниках.

Система моніторингу успішних превентивних програм обов'язково містять наступні елементи:

 • програмні показники;
 • детермінанти поведінки (чинники ризику та чинники захисту);
 • показники поведінкових практик;
 • показники, які підтверджують довгостроковий вплив.

 

Види МіО превентивних програм

 

Для превентивних програм виділяють програмний, поведінковий та епідеміологічний види МіО.

Програмний вид МіО.

Включає в себе відстеження показників внеску та процесу.

Показники внеску. Для того, щоб проект або програма досягли своїх цілей, в процес виконання програми включаються різні ресурси (внески) - матеріально-технічні, людські, фінансові, політика і нормативно-правова база, а також сучасні технології, наприклад, інформаційно-комунікаційні.

Показники процесу -  це, наприклад, кількість навченого персоналу, кількість наданих діагностичних, консультативних, інформаційних послуг тощо (кількісні показники), а також якість цих послуг (якісні показники).

Поведінковий вид МіО.

Включає збір даних і оцінку результатів на рівні детермінант поведінки і поведінкових практик.

У разі ефективного використання вкладених ресурсів та належного впровадження програми досягаються короткострокові результати на рівні детермінант поведінки цільової групи (знання, ставлення, уміння, які сприяють зменшенню чинників ризику та посиленню чинників захисту).

Якщо програма має позитивний вплив на детермінанти поведінки (знання, ставлення, уміння), така програма, імовірно, матиме і довгострокові результати на рівні поведінкових практик.

Епідеміологічний вид МіО.

Позитивні результати програми на рівні поведінкових практик повинні привести до довгострокового впливу на групи населення. Довгострокова дія виражається в епідеміологічних показниках, наприклад, зниження числа нових випадків ВІЛ-інфекції, зменшення поширеності ВІЛ / СНІДу, зниження захворюваності ІПСШ, наркозалежностей, зменшення для суспільства соціально-економічного збитку від епідемії.

Традиційні системи МіО не забезпечують чіткого відстеження поведінкових практик та епідеміологічних показників. Тому впродовж останніх років інтенсивно розвивається епідеміологічний нагляд другого покоління. Він спрямований на об'єднання моніторингу поведінкових і біологічних даних. Узгодженість різноманітних біологічних, поведінкових і якісних досліджень, спрямованих на розуміння суті явищ, не тільки підтверджує ймовірні напрямки розвитку епідемій, а й дає їм глибинні пояснення.

 

Список використаних джерел:

 1. Загальні принципи і основні поняття моніторингу та оцінки в області ВІЛ / СНІД (дві частини)
 2. «Моніторинг та оцінка молодіжних програм з профілактики зловживання психоактивними речовинами», © Організація Об'єднаних Націй, 2005 рік

Перевір себе

1) Відстеження показників внеску та процесу впровадження програм є завданням:

2) Оцінка превентивних програм призначена для того, щоб (оберіть усі правильні відповіді):

3) Кінцевою метою ООЖН програм є:

4) Головною метою оцінки є:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.