Модуль 5. Моніторинг та оцінка результатів

5.1 Моніторинг і оцінка: базові поняття

Зміст

Поняття моніторингу і оцінки (МіО)

Відмінність моніторингу від оцінки

Важливість МіО

Основні елементи МіО

Види МіО превентивних програм

 

Поняття моніторингу і оцінки (МіО)

 

Будь-яка цілеспрямована діяльність включає:

У найбільш узагальненому вигляді моніторинг і оцінку визначають як зворотний зв'язок, що дає змогу з'ясувати:

Моніторинг і оцінку часто використовують у вигляді скорочення — МіО. Моніторинг і оцінка (МіО) освітніх програм, спрямованих на зміцнення здоров'я і розвиток особистості, дає змогу зрозуміти, чи дають ці програми бажаний результат, та визначити напрямки їх удосконалення.

 

Відмінність моніторингу від оцінки

 

Моніторинг — це постійний збір і реєстрація інформації за наперед визначеним переліком показників (індикаторів).

Оцінка – це епізодичний аналіз досягнень, пов'язаних із реалізованою програмою або проектом.

Моніторинг відрізняється від оцінки. Моніторинг – це систематичне відстеження якісних і кількісних показників, які характеризують якусь діяльність та/або поточну ситуацію. Головна мета моніторингу — «знімати показники» стану об'єкта спостереження і виявляти розбіжності з плановими (або виявляти тенденції розвитку й передбачати майбутні стани). Виявлення таких розбіжностей важливе для своєчасного подолання або зменшення виявлених небажаних тенденцій у розвитку процесів.

Оцінка має на меті з'ясувати, чи забезпечують реалізовані заходи той вплив, на які вони розраховані.

Інакше кажучи, моніторинг включає спостереження за тим, що робиться, тоді як оцінка дозволяє встановити причиново-наслідкові зв'язки між діями та результатами.

 

Важливість МіО

 

Моніторинг і оцінка превентивних програм, спрямованих на зміцнення здоров'я і розвиток особистості, проводять для вдосконалення програм і з'ясування того, чи дає впровадження цих програм очікуваний результат.

Моніторинг (відстеження) від самого початку впровадження програми гарантує, що кроки і завдання цієї програми чітко сформульовані та відповідають цілям і піддаються вимірюванню.

 

Моніторинг превентивних програм призначений для того, щоб:

 • відстежити складники програм (вкладені кошти, проведені заходи й основні результати);
 • задокументувати й оцінити, яким чином були використані ресурси (матеріальні, людські);
 • забезпечити «прозорість» витрачання коштів;
 • оцінити охоплення і якість превентивних програм;
 • планувати діяльність у сфері превентивної освіти;
 • вчасно вносити зміни у програми, щоб покращити їх.

Оцінка превентивних програм призначена для того, щоб:

 • з'ясувати, чи відбулися завдяки програмам очікувані зміни у цільових групах на рівні знань, ставлень і поведінки;
 • визначити чинники, які роблять програми успішними;
 • визначити недоліки і складники програми, що їх потрібно вдосконалити;
 • визначити обставини, у яких програми не виконують у повному обсязі.

 

 

Основні елементи МіО

 

Для ефективного моніторингу і оцінки превентивних програм у світі широко використовують концептуальну рамку МіО, яка дозволяє пов'язати програмні дії з очікуваними результатами на різних логічних рівнях: детермінантах поведінки, поведінкових практиках і епідеміологічних показниках.

Система моніторингу успішних превентивних програм обов'язково містить такі елементи:

 

Види МіО превентивних програм

 

Для превентивних програм виокремлюють програмний, поведінковий та епідеміологічний види МіО.

Програмний вид МіО.

Включає в себе відстеження показників внеску та процесу.

Показники внеску. Для того щоб проект або програма досягли своїх цілей, у процес виконання програми включають різні ресурси (внески) — матеріально-технічні, людські, фінансові, політику і нормативно-правову базу, а також сучасні технології, наприклад, інформаційно-комунікаційні.

Показники процесу — це, наприклад, кількість навченого персоналу, кількість наданих діагностичних, консультативних, інформаційних послуг тощо (кількісні показники), а також якість цих послуг (якісні показники).

Поведінковий вид МіО.

Включає збір даних і оцінку результатів на рівні детермінант поведінки і поведінкових практик.

У разі ефективного використання вкладених ресурсів та належного впровадження програми досягаються короткострокові результати на рівні детермінант поведінки цільової групи (знання, ставлення, вміння, що сприяють зменшенню чинників ризику та посиленню чинників захисту).

Якщо програма має позитивний вплив на детермінанти поведінки (знання, ставлення, уміння), така програма, ймовірно, матиме і довгострокові результати на рівні поведінкових практик.

Епідеміологічний вид МіО.

Позитивні результати програми на рівні поведінкових практик повинні привести до довгострокового впливу на групи населення. Довгострокова дія виражається в епідеміологічних показниках, наприклад, зниження кількості нових випадків ВІЛ-інфекції, зменшення поширеності ВІЛ / СНІДу, зниження захворюваності ІПСШ, наркозалежності, зменшення для суспільства соціально-економічної шкоди від епідемії.

Традиційні системи МіО не забезпечують чіткого відстеження поведінкових практик та епідеміологічних показників. Тому впродовж останніх років інтенсивно розвивається епідеміологічний нагляд другого покоління. Він спрямований на об'єднання моніторингу поведінкових і біологічних даних. Узгодженість різноманітних біологічних, поведінкових і якісних досліджень, спрямованих на розуміння суті явищ, не тільки підтверджує ймовірні напрямки розвитку епідемій, а й дає їм глибинні пояснення.

 

Список використаних джерел:

 1. Загальні принципи і основні поняття моніторингу та оцінки в області ВІЛ / СНІД (дві частини).
 2. «Моніторинг та оцінка молодіжних програм з профілактики зловживання психоактивними речовинами», © Організація Об'єднаних Націй, 2005 рік

5.2 Умови успішного впровадження превентивних програм

Зміст

Особливості превентивних програм, що грунтуються на розвитку життєвих навичок

Критичні чинники впровадження ООЖН програм

Критерії відповідності умов навчання принципам ООЖН

Ключові знання і вміння педагога-тренера

 

Особливості превентивних програм, що грунтуються на розвитку життєвих навичок

 

Успішні профілактичні програми на основі навчання життєвих навичок (ООЖН програми) передбачають:

 1. Вплив на поведінку як одну із ключових цілей.
 2. Баланс знань, психологічних установок (ставлень) та вмінь (навичок).
 3. Орієнтування на інтерактивні методи навчання.
 4. Урахування реальних потреб учнів.
 5. Урахування гендерної чутливості у змісті і методах навчання.

Розглянемо ці чинники докладніше.

Вплив на поведінку. Навчальна програма повинна передбачати вплив на самосвідомість учнів для формування у них знань, психологічних установок та вмінь і навичок, сприятливих для здоров'я, безпеки та розвитку. Педагогічні впливи мають бути спрямовані на всі рівні особистості:

 • прагнення, життєві цілі;
 • ідентичність;
 • цінності, переконання;
 • здібності;
 • уміння і навички.

Орієнтування на інтерактивні методи. Програма має передбачати:

 • творчу співпрацю (партнерство) між учнями і вчителем;
 • навчальні активності, що враховують індивідуальні стилі навчання і зачіпають усі рівні впливу на поведінку особистості;
 • залучення до участі кожного учня;
 • навчання на ситуаціях, наближених до реального життя.

Урахування реальних потреб учнів. Навчання здорової, позитивної поведінки має здійснюватися на інтегрованому змісті, яке безпосередньо пов'язане з:

 • реальним життям учнів;
 • факторами ризику основних сфер їхньої життєдіяльності;
 • актуальним рівнем розвитку (домінантними базовими потребами, віковими проблемами й інтересами);
 • завданнями розвитку особистості (так звана «зона найближчого розвитку»).

Урахування гендерної чутливості у змісті і методах навчання. Зміст навчальної програми має передбачати:

 • урахування біологічних і психологічних особливостей розвитку дівчат і хлопців;
 • подолання шкідливих рольових стереотипів.

 

Критичні чинники впровадження ООЖН програм

 

Для успішного впровадження ООЖН програм наведені чинники є критичними:

 • гідне місце ООЖН програм у шкільному розкладі як умова забезпечення універсального доступу до якісної превентивної освіти;
 • підготовка педагогів за методикою ООЖН;
 • якісні навчально-методичні матеріали;
 • використання інтерактивних методів і наявність відповідного приміщення;
 • залучення і розвиток партнерства педагогічного колективу, молоді, батьків;
 • створення сприятливого шкільного середовища;
 • системний моніторинг процесу впровадження і оцінки ефективності впливу;
 • прихильність та адвокація ООЖН на всіх рівнях.

 

Досвід упровадження ООЖН програм у багатьох країнах підтвердив, що тільки одночасне досягнення всіх зазначених вище цілей забезпечує належну дієвість превентивної освіти (масовість, ефективність, превентивність). І навпаки, ігнорування хоча б одного з цих чинників істотно знижує ефективність профілактичної роботи.

 

Критерії відповідності умов навчання принципам ООЖН

 

Моніторинг і оцінка процесу впровадження превентивних програм повинні передбачати перевірку відповідності процесу навчання принципам ООЖН, використовуючи такі ознаки і критерії:

Ознака

Основний критерій Додаткові критерії
1. Підготовлений учитель

Наявність у вчителя сертифіката про проходження навчання за методикою ООЖН

 • знання концепції здоров'я, безпеки та розвитку;
 • ознайомлення із принципами навчання на основі життєвих навичок;
 • володіння сучасними педагогічними методами, інтерактивними формами навчання;
 • використання якісних навчально- методичних матеріалів, що відповідають вимогам ООЖН;
 • відданість учням і здоровому способу життя;
 • розуміння і визнання актуальних потреб, інтересів і вікових можливостей учнів;
 • уміння забезпечити підтримку адміністрації, педагогічного колективу та батьків.
2. Спрямованість на набуття учнями базових життєвих навичок

Наявність у шкільному розкладі обов'язкового або факультативного курсу, що має на меті вплив на поведінку як одну із ключових цілей

 • відповідно до рекомендацій ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО обсяг предмета (факультативного курсу) з навчання життєвих навичок має бути не менше 30 навчальних годин на рік для кожного класу;
 • у результатах навчання має бути чітко визначено перелік життєвих (психосоціальних) навичок.
3. Інтерактивна форма навчання Наявність приміщень для інтерактивних занять  
 • приміщення має бути площею не менше 40 м2;
 • у приміщенні мають бути зони: роботи в колі, роботи у групах, демонстрування творчих робіт учнів тощо.
4. Відповідність навчально-методичного забезпечення вимогам ООЖН Наявність грифа Міністерства освіти і науки
 • спрямованість на розвиток життєвих навичок і сприймання загальнолюдських цінностей;
 • тематика за віком;
 • урахування потреб учнів;
 • близькість змісту до життя;
 • доступна мова;
 • комплектність;
 • практична апробованість.

 

Ключові знання і вміння педагога-тренера

 

Викладання предметів, курсів і програм превентивного спрямування потребує теоретичних знань і практичних навичок, більшість з яких педагоги не отримували під час навчання у вищому навчальному закладі. Нижче представлений мінімальний набір вимог до педагога-тренера.

Педагогові-тренеру необхідно знати:

 • теоретичні основи превентивної освіти;
 • зміст предмета (курсу), за яким проводять заняття;
 • особливості навчання дітей і дорослих;
 • особливості застосування інтерактивних методів;
 • методи оцінювання якості викладання;
 • умови та критерії успішного впровадження превентивних програм у навчальних закладах.

Тренерові корисно знати:

 • як подолати страх і хвилювання;
 • як підтримувати доброзичливу атмосферу на уроці (виховній годині, тренінгу);
 • як реагувати на складних учасників.

Тренерові потрібно вміти:

 • чітко формулювати цілі заняття та його складників;
 • враховувати потреби й очікування учасників;
 • дотримуватися рекомендованого (або складеного заздалегідь) плану;
 • забезпечувати демократичну дисципліну;
 • робити презентації;
 • організувати активне обговорення;
 • організовувати відпрацювання практичних умінь;
 • організовувати зворотний зв'язок.

Тренерові потрібно виявляти:

 • повагу і позитивне ставлення до дітей і підлітків, бажання і прагнення працювати з ними;
 • готовність зрозуміти потреби, цінності й можливості дітей та підлітків;
 • готовність не нав’язувати своїх поглядів і цінностей;
 • бажання і готовність постійно підвищувати свій професійний рівень;
 • готовність застосовувати інтерактивні методи навчання, які забезпечують активну участь кожного учня; творчу співпрацю між собою і з учителем; навчання на ситуаціях, наближених до реального життя; сприятливий емоційний клімат у класі; формування відчуття класу як єдиної команди.

 

Список використаних джерел:

 1. Evidence and rights based PLANNING & SUPPORT TOOL for SRHR/HIV Prevention Interventions for Young People
 2. IM TOOLKIT FOR PLANNING SEXUALITY EDUCATION PROGRAMS USING INTERVENTION MAPPING IN PLANNING SCHOOL-BASED SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS (SRHR) EDUCATION PROGRAMS. WORLD POPULATION FOUNDATION .MAASTRICHT UNIVERSITY .THE NETHERLANDS. July 2008
 3. Всемирная Организация Здравоохранения. Навыки, Необходимые для Здоровья
 4. Evidence and rights based PLANNING & SUPPORT TOOL for SRHR/HIV Prevention Interventions for Young People

5.3 Оцінювання прогресу навчальних досягнень учнів

Зміст

Принципи і критерії оцінювання рівня та прогресу навчальних досягнень учнів

Оцінювання ефективності впливу програм за процедурою «ДО» і «ПІСЛЯ»

Умови застосування інструментів оцінювання

Види інструментів оцінювання

Релевантність інструментів оцінювання

 

Принципи і критерії оцінювання рівня та прогресу навчальних досягнень учнів

 

Базові принципи оцінювання.

Оцінка навчальних досягнень учнів, які навчаються за превентивними програмами, є однією з найважливіших і водночас найскладніших проблем. З одного боку, завжди треба пам'ятати, що справжню оцінку з цього предмета дитині поставить життя, з другого— оцінка була і є одним з дієвих інструментів у руках учителя.

Чимало проблем, традиційно пов'язаних з оцінкою у навчанні здорового способу життя, виникло через незрозумілі цілі і неправильно визначені вимоги до результатів навчання, застосування невідповідних інструментів та ігнорування інших, крім учителя, суб'єктів оцінювання. Внаслідок цього учні сприймають таке навчання як «нудьгу і примус».

Викладаючи превентивні програми, курси, шкільні предмети, оцінювати потрібно не лише теоретичні знання учнів, а й їхню поведінкову (соціально-психологічну) компетентність, яка передбачає баланс знань, умінь, ставлень (психологічних установок) та поведінки (або намірів). При цьому оцінювання має грунтуватися на таких принципах:

 

 • Позитивний підхід. Оцінка орієнтується на рівень досягнень і прогрес учня, не наголошуючи на рівні його невдач. Академічна оцінка має бути позитивною або не треба ставити її взагалі. Ця теза ґрунтується на тому, що для досягнення реального впливу на формування здорової поведінки учня акцент повинен здійснюватися на стимулювальну і мотиваційну функції оцінки.
 • Чітке визначення результатів навчання. Визначення очікуваних результатів навчання має відповідати критеріям SMART (конкретність, можливість перевірки, досяжність, відповідність цілям і завданням, достатність часу на вивчення).
 • Багатовимірність. Оцінюватися мають одночасно всі визначальні складники поведінкової компетентності учнів: знання і вміння їх застосовувати; емоційно - ціннісне ставлення до себе, інших людей і навколишньої дійсності; сформованість конкретних умінь і навичок здорової і безпечної поведінки; фактична поведінка в реальних життєвих ситуаціях.
 • Урахування індивідуальних стилів навчання. Оцінка результатів має здійснюватися з урахуванням домінантних стилів навчання учнів (візуального, слухового, тактильного), а також з урахуванням різних видів компетентностей (мовної, логічної, музичної, просторово-візуальної, кінестетичної, внутрішньо-і міжособистісної).
 • Адекватність інструментів. Система інструментів оцінювання (методів і процедур) має відповідати навчальним завданням, об'єктам і суб'єктам оцінки, стилям навчання учнів і функціям оцінювання.
 • Дотримання балансу суб'єктів оцінювання. Сучасна концепція оцінювання передбачає, що тільки 20 % оцінювання здійснює вчитель, 50 % — сам учень і 30 % відбувається через взаємооцінювання.

 

Критерії адекватного оцінювання.

Щоб бути адекватним і мотивуючим, оцінка знань учнів має відповідати таким критеріям:

 

Оцінювання ефективності впливу на рівні детермінант поведінки

 

Учителі, батьки і керівники системи освіти зацікавлені отримати аргументовану відповідь на запитання: «Які реальні зміни в поведінці учнів зумовив цей предмет, курс чи програма?» Для цього потрібні об'єктивні дані, які б підтвердили або не підтвердили наявність реальних змін у детермінантах поведінки.

Такі дані можна отримати на базі тестування «ДО» і «ПІСЛЯ». Суть цієї процедури в тому, що перед початком навчального курсу і після його завершення проводиться анонімне опитування за спеціально розробленим тестом. Наприклад, він може складатися з чотирьох частин, які дають змогу оцінити складники поведінкової компетентності учнів:

Порівнюючи результати вхідного та вихідного опитування, визначають величину змін. Що більша відмінність між оцінюванням «ДО» і «ПІСЛЯ», то істотніші позитивні зміни у складників поведінки, що зумовлені запровадженням програми, курсу чи предмета.

Для виключення впливу інших чинників і визначення, що саме допомогло учням – цей курс чи, наприклад, інформаційна кампанія у ЗМІ,— отримані дані порівнюють із результатами контрольної групи, яка не навчалася за цим курсом. При цьому контрольна група має бути подібною за кількістю, складом та умовами навчання до тієї групи, що проходила навчання.

З прикладами використання процедури «ДО» і «ПІСЛЯ» можна ознайомитися за посиланням http://autta.org.ua/ua/Advocacy/.

 

Умови застосування інструментів оцінювання

 

Існує величезна кількість інструментів, які можна використовувати для оцінки компетентності учнів на рівні детермінант поведінки (знань, ставлень, умінь і поведінки). Застосовуючи ці інструменти для оцінки рівня і змін у детермінантах поведінки, потрібно враховувати таке:

 

Види інструментів оцінювання

 

Існують різні види інструментів оцінювання впливу навчання на знання, уміння, ставлення і поведінку учнів.

1. Закриті запитання — тести, розроблені вчителем, або стандартизовані переліки запитань на кшталт:

Закриті запитання ефективні в оцінюванні рівня знань, оскільки вчителеві легко сформувати кількісні показники, за якими можна порівнювати навчальні результати учнів. Однак цей вид запитань не дозволяє оцінити вміння застосовувати знання.

Цей метод також застосовують для оцінки вмінь, ставлень і намірів. Але якщо у процесі тестування не забезпечується анонімність, треба бути дуже обережним в інтерпретації отриманих результатів, особливо щодо ставлень та намірів. Річ у тому, що учні намагаються відповідати так, як від них очікують, а не так, як вони думають і роблять насправді. Тому рекомендується анонімне тестування з подальшим опрацюванням результатів в узагальненому вигляді для цілого класу.

2. Відкриті запитання дають змогу з'ясувати вміння учня не тільки згадувати, а й застосовувати знання і обгрунтовувати свою відповідь. Крім того, відкриті запитання застосовують для з'ясування вмінь і ставлень учнів до певної проблеми, об'єкта чи явища.

3. Шкали — найкорисніший інструмент для оцінки ставлень. Для цього учням пропонується вказати ступінь своєї згоди або незгоди з конкретним твердженням. Наприклад, учням пропонується твердження: «Вживати пиво в підлітковому віці небезпечно для здоров'я». Своє ставлення пропонується висловити, вибравши один із варіантів відповідей: «абсолютно не згоден», «не згоден», «не впевнений», «згоден», «цілком згоден». Шкали застосовують також для оцінки учнями своїх поведінкових умінь і навичок, враховуючи при цьому рівень їхньої впевненості у здатності діяти в обраний спосіб.

4. Поведінкові наміри — учневі пропонується оцінити ймовірність того, як він буде поводитися відповідно до того, що сказано у запитанні. Наприклад, для відповіді на запитання: "Я не хочу мати статевих стосунків на цьому етапі свого життя" учень має вибрати один із варіантів відповіді: “повністю погоджуюся”, “частково погоджуюся”, “частково не погоджуюся”, “повністю не погоджуюся”. В інших варіаціях цього методу наводиться конкретна життєва ситуація та перелік можливих варіантів поведінки. Учневі пропонується вибрати той варіант поведінки, який найбільш прийнятний для нього. Численні дослідження свідчать, що існує тісний взаємозв'язок між намірами і реальною поведінкою. Тому цей метод є найкращим для оцінки впливу навчання на реальну поведінку за умови, якщо тестування проводять в анонімній формі.

Інтерв'ю — відповіді на запитання у структурованій або неструктурованій формі. Застосовуються для оцінки знань, умінь і ставлень. Відрізняються від тестів тим, що вчитель під час інтерв'ю отримує інформацію і невербальними каналами. Недоліком є те, що інтерв'ю вимагає набагато більше часу.

6. Рольові ігри і моделювання —корисний інструмент як для відпрацювання поведінкових умінь, так і для їх оцінки.

7. Спостереження дає надійну інформацію про знання, ставлення, поведінкові вміння і реальну поведінку, але вимагає більше часу.

8. Дебати дають змогу оцінити ставлення до певної проблеми, а також уміння дискутувати з повагою до опонента, навички самоконтролю, толерантність, логічне і творче мислення.

9. Презентації, проекти демонструють знання змісту і здатність логічно мислити, аналізувати, доводити, мотивувати. Проекти можуть бути теоретичними (науково-пошукові роботи, дослідження) або практичними (випуск наочної агітації, розробка фото- і відеопрезентацій, рольові ігри, сценічні вистави, виступи агітбригад).

10. Творчі методи, або стимулювальні активності, – спосіб оцінити знання, ставлення, вміння, навички учнів, використовуючи їх творчий потенціал. Це можуть бути:

 

Релевантність інструментів оцінювання

 

Наведена нижче таблиця ілюструє найчастіше використовувані інструменти оцінювання та їх релевантність для оцінки знань, умінь, ставлень і поведінки. Великий знак «Х» означає, що інструмент є найбільш корисним для оцінки відповідної складової поведінкової компетентності, а знак «х»—що він просто корисний.

Вид інструменту оцінки

Важливість для оцінки

Знання

Уміння

Ставлення

Поведінка

Закриті запитання

Х х х Х

Відкриті запитання

Х х х  

Шкали

  х Х  

Поведінкові наміри

      Х

Інтерв'ю

Х х Х  

Рольові ігри і моделювання

х Х х  

Спостереження

х Х х Х

Дебати

х Х х Х

Презентації, проекти

х Х х Х

Творчі методи, або такі що стимулюють активність

х Х Х  

Додаткові Матеріали

Тренер - навыки эффективной презентации

Тренер - полезные советы тренеру