http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 15 e032dd03e6d3cd97184719f62e5ed019 56

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 1. Здоров’я, безпека і превентивна освіта
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

1.4 Ефективні програми шкільної превентивної освіти

Школа і превентивна освіта

Ознаки ефективних превентивних програм

Умови ефективного навчання

Нормативно правові підстави превентивної освіти в школах Україні

Шкільні курси з доведеною ефективністю в Україні

 

Школа і превентивна освіта

 

Школа є ідеальним середовищем для введення навчальних програм превентивної освіти. Тут є найкращі можливості для здійснення масового, ефективного та завчасного впливу.

1. Масовість. Школа охоплює більшість дітей у віці до 18 років. Це той період життя, коли формується самоідентичність людини, її особиста система цінностей, погляди і переконання.

2. Ефективність. Школа – місце, де учні і вчителі проводять разом багато часу. Це дозволяє поєднувати навчальний процес з вихованням. Впровадження високоякісних превентивних програм полегшує це завдання.

3. Завчасність. Навчальні програми дозволяють ретельно спланувати і здійснити вплив ще до того, як в житті молодої людини виникнуть реальні ризики і проблеми. Орієнтація на зону найближчого розвитку дітей і підлітків уможливлює своєчасне формування соціально-психологічних компетентностей, важливих для найближчого майбутнього.

Для досягнення успіху превентивна робота в школі повинна носити системний характер. Системність підходу забезпечується охопленням превентивною освітою всіх учнів навчального закладу та її впровадження на всіх рівнях шкільної освіти – у початковій, основній та старшій школі.

Сталі результати потребують використання всіх можливих навчально-виховних засобів впливу і залучення до превентивної роботи педагогічного колективу, шкільної психологічної служби, батьків, інших державних служб, ресурсів місцевої громади.

Необхідною умовою якісної превентивної освіти є також створення в школі єдиного сприятливого середовища відповідно до рамки FRESH. Превентивна робота в школі може проводитися через навчально-виховний процес, що включає безпосередньо уроки і факультативні заняття, заходи, які проводяться шкільної психологічної службою, позаурочну навчально-виховну діяльність тощо.

Підвищенню ефективності превентивної освіти сприяє впровадження її елементів у різні навчальні дисципліни і створення міжпредметних зв'язків. Однак головна роль у шкільній превентивній освіті в Україні належить навчальному предмету «Основи здоров'я» і тренінговим курсам з доведеною ефективністю.

 

Ознаки ефективних шкільних програм

 

Ефективні профілактичні програми мають загальні риси, незалежно від того, де їх впроваджують – в Україні, Південній Африці чи США. Це підтверджується результатами системних досліджень. Наприклад, аналіз превентивних програм [3,4], здійснених в різних країнах світу, показав, що ефективні програми мають ряд спільних ознак. Вони:

 • розроблені за участю різних фахівців, в тому числі в галузі педагогіки, підліткової психології та медицини;
 • складені з урахуванням реальних потреб підлітків і молоді в отриманні інформації з питань здоров'я, в тому числі, репродуктивного здоров'я та комунікативних навичок;
 • використовують ціннісно-мотиваційний підхід, щоб актуалізувати у молодих людей цінність здоров'я;
 • побудовані на принципах цілеспрямованого і поетапного формування поведінкових установок, що враховують ключові пізнавальні, соціально-психологічні та індивідуально-особистісні чинники зміни поведінки;
 • націлені на формування і закріплення певних навичок – життєво важливих навичок спілкування, аналізу ситуації, самостійного ухвалення рішень, опору тиску з боку однолітків та інших;
 • надають науково достовірну інформацію, мають чітко позначені завдання і пропагують здоров'язбережні моделі поведінки;
 • розглядають конкретні приклади небезпечних з точки зору здоров'я ситуацій та способи недопущення таких ситуацій або виходу з них;
 • використовують інтерактивні методи, передбачають щотижневі заняття упродовж декількох років;
 • розраховані щонайменше на 30 занять на рік, щоб дати можливість учням не тільки засвоїти інформацію, а й виробити до неї певне ставлення, сформувати і закріпити важливі навички;
 • припускають активну участь самих учнів в освітньому процесі через залучення тренерів з числа однолітків, які використовують метод «рівного навчання»;
 • враховують вплив навколишнього середовища, поведінку дорослих і однолітків, національні та соціокультурні особливості і традиції;
 • складені з урахуванням статі, гендерних особливостей, віку і когнітивних можливостей учнів з використанням простої і зрозумілої мови;
 • обговорюють питання, пов'язані зі збереженням репродуктивного здоров'я, до того періоду, коли молоді люди можуть вступити в статеві стосунки - тобто до того, як їм виповниться 15-16 років;
 • визнають первинну роль батьків і сім'ї як джерела інформації, підтримки та турботи в процесі вироблення здоров'язбережних поведінкових установок і включення батьків в освітній процес.

 

На відміну від ефективних, неефективні програми:

 • невдало спроектовані (у них відсутня науково обґрунтована концепція; містять загальні декларації замість ясної мети і конкретних навчальних завдань; використовують неефективні методи навчання; висувають розмиті і недоречні вимоги до навчальних результатів, формальні або незрозумілі критерії і процедури оцінювання);
 • розраховані на розмиті і невизначені соціальні групи (наприклад, молодь в цілому або учнів взагалі);
 • складені і впроваджуються людьми, які мало знають про умови життя цільової групи, її соціально-психологічні особливості;
 • розглядають учнів як об'єкт впливу;
 • передбачають застосування односторонніх дидактичних підходів (лекції, повідомлення, демонстрації матеріалів);
 • передбачають разові або несистемні заходи, недостатньо часу для формування стійких переконань або поведінкових навичок;
 • ґрунтуються на залякуванні та застосуванні репресивних механізмів.

 

Умови ефективного навчання

 

Ефективність превентивної освіти залежить від багатьох факторів, але насамперед, від компетентності вчителя, якості навчально-методичних матеріалів і способу організації навчально-виховного процесу.

Вимоги до підготовки вчителя

Вчитель має знати:

концептуальні і методичні основи формування здоров’язбережної компетентності

програми і зміст предмету «Основи здоров’я»

вікові особливості дітей та підлітків

інтерактивні методи та особливості їх застосування

опорні плани проведення тренінгових занять для учнів

методи і процедури форматуючого оцінювання

Вчитель має вміти:

чітко формулювати цілі заняття та його складових частин

враховувати потреби та очікування учасників

дотримуватися рекомендованого плану уроків-тренінгів

забезпечувати демократичну дисципліну

демонструвати мультимедійні презентації

організувати активне обговорення

організовувати відпрацювання практичних умінь

підтримувати доброзичливу атмосферу на тренінгу

правильно реагувати на складних учасників

організовувати зворотний зв'язок

Вчитель має
демонструвати:

повагу і позитивне ставлення до дітей і підлітків, бажання і прагнення працювати з ними

готовність зрозуміти потреби, цінності і можливості дітей і підлітків

готовність не нав’язувати свої погляди і цінності

бажання і готовність постійно підвищувати свій професійний рівень

готовність застосовувати інтерактивні методи навчання, які забезпечують активну участь кожного учня; творчу співпрацю між собою і з учителем; навчання на ситуаціях, наближених до реального життя; сприятливий емоційний клімат у класі; формування відчуття класу як єдиної команди

 

Вимоги до навчально-методичних матеріалів

Високоякісні навчальні матеріали для сучасних профілактичних програм повинні: 

 • бути спрямованими на розвиток сприятливих для здоров’я психосоціальних (життєвих) навичок;
 • містити тематику, відповідну до віку;
 • враховувати природні потреби учнів;
 • бути наближеними до реального життя і написані мовою, зрозумілою для цільової аудиторії;
 • бути комплектними (мати окремі видання для вчителя, учнів, батьків).

 

Умови ефективної організації навчально-виховного процесу

Викладання програм, спрямованих на розвиток життєвих навичок, висуває нові вимоги до кваліфікації педагога та організації навчально-виховного процесу. Серед них:

 • заняття проводиться педагогом, який пройшов навчання щодо навчання життєвих навичок та використання інтерактивних методів.
 • Виділяється приміщення, що дає змогу використовувати інтерактивні методи, проводити тренінги.
 • Учні забезпечуються навчальними матеріалами (підручниками, робочими зошитами або роздатковими матеріалами).
 • Для педагогічного колективу та членів родин учнів проводиться презентаційний тренінг, з метою розбудови партнерства з педагогічним колективом та родинами учнів.
 • У навчальному закладі приймаються та діють правила щодо заборони агресивної поведінки, куріння, вживання алкогольних напоїв, інших психоактивних речовин.
 • Здійснюється підготовка волонтерів для проведення роботи серед однолітків методом «рівного навчання».
 • У навчальному закладі проводяться акції, що підвищують прихильність учнів до здорового способу життя (дні здоров’я, акції, творчі конкурси, виступи агітбригад, проекти, дослідження).

 

Нормативно-правові підстави шкільної превентивної освіти в Україні

 

Здійснення державної політики в сфері превентивної освіти, здорового способу життя та профілактики захворювань і травматизму серед учнівської молоді покладено на Міністерство освіти і науки України (МОН). Обов'язкове впровадження превентивних програм в загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади визначається пріоритетними складовими державної освітньої політики, забезпечення яких гарантує держава. Впровадження програм первинної профілактики, популяризація здорового способу життя, профілактика ВІЛ та інших соціально небезпечних хвороб, а також організаційні вимоги до умов перебування в навчальних закладах, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я, режим раціонального харчування і відпочинку, регулюються низкою законодавчих актів і нормативних документів.

Нормативними документами, що визначають місце профілактичного освіти в системі освіти України в цілому, є:

 • Національна доктрина розвитку освіти, яка проголошує, що пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це здійснюється шляхом розвитку валеологічної освіти, повноцінного медичного обслуговування, оптимізації режиму навчально-виховного процесу, створення екологічно сприятливого життєвого простору.
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344, в частині «Розробка та підтримка державних програм в освіті», яка передбачає, зокрема, складання та затвердження нових державних програм превентивного виховання дітей та молоді в системі освіти України.
 • Державні стандарти початкової, базової та повної загальної освіти, які затверджено Постановами Уряду України.

Відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462, метою навчання в освітній галузі «Здоров'я і фізична культура» є формування здоров'язберігаючих компетентностей шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення здоров'я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання, зокрема, таких завдань:

 • формування в учнів знань про здоров'я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв'язки організму людини з природним і соціальним оточенням;
 • розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до власного здоров'я, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров'я;
 • виховання в учнів потреби в здоров'ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;
 • набуття учнями власного здоров'язберігаючого досвіду з урахуванням стану здоров'я;
 • використання в повсякденному житті досвіду здоров'язберігаючої діяльності для власного здоров'я та здоров'я інших людей.

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року, визначає здоров'язберігаючу компетентність як одну із ключових. Основною метою освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура» є розвиток здоров'язберігаючих компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій та до захисту Вітчизни.

Завданнями галузі, зокрема, є:

 • поглиблення в учнів знань про власне здоров'я, фізичний розвиток, необхідність ведення здорового способу життя, безпечної поведінки, взаємозв'язок організму людини з навколишнім середовищем;
 • формування в учнів знань про здоров'я та безпеку, здоровий і безпечний спосіб життя;
 • удосконалення життєво необхідних умінь і навичок, вміння використовувати їх у навчальній та повсякденній діяльності;
 • створення мотивації учнів щодо дбайливого ставлення до власного здоров'я, вдосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров'я;
 • усвідомлення учнями цінності життя і здоров'я, значущості здорового і безпечного способу життя;
 • збагачення власного досвіду учнів щодо збереження здоров'я;
 • підготовка молоді до забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, до служби в Збройних Силах та інших військових формуваннях.

Основи здоров’я і нова українська школа. Мета, завдання, зміст, результати і, особливо, методи навчання предмета «Основи здоров’я» є засадничими основами для «Соціальної і здоров’язбережної освітньої галузі», визначеної концепцією «Нова українська школа» та проектом Державного стандарту початкової освіти як одна із ключових. Таким чином зберігається методологічна наступність у процесі підготовки вчителів та навчанні учнів.

 

Шкільні курси з доведеною ефективністю в Україні

 

Предмет Основи здоров’я. ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВООЗ та інші авторитеті міжнародні організації відзначають наявність обов’язкового предмету «Основи здоров’я» в національному курикулумі як визначне досягнення України. Предмет існує 15 років і має статистично доведену ефективність.

За 15 років викладання навчального курсу «Основи здоров’я» було зафіксовано позитивні зрушення в поведінкових практиках української учнівської молоді, зростання довіри до вчителів як до джерела інформації на делікатні теми, такі як ВІЛ/СНІД та шляхи його передачі та статеві стосунки. 

Джерела отримання інформації про статеві стосунки, %, у динаміці

Джерело: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

Джерела отримання інформації про ВІЛ/СНІД, %, у динамиці

Джерело: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

 

Позитивні зрушення під впливом навчального курсу «Основи здоров’я» підтверджуються даними міжнародних опитувань учнівської молоді «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» (HBSC) та «Європейського опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин» (ESPAD). 

Динаміка відповідей на запитання:«Як ти вважаєш, наскільки складно тобі буде дістати сигарети, якщо би ти захотів(ла)? (сума відповідей «дуже легко» і «скоріше, легко»), за статтю, %

Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Частка молодих людей, які курили хоча б 1 раз у житті (за статтю, у динаміці, %)

Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Частка молодих людей, які вживали будь-які алкогольні хоча б 1 раз у житті (за статтю, у динаміці, %) 

Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Динаміка вживання будь-яких алкогольних напоїв хоча б 1 раз протягом останніх 12 місяців (за статтю, %) 

Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Динаміка відповідей на запитання: «Як ти вважаєш, наскільки складно тобі буде дістати такі алкогольні напої, якщо би ти захотів(ла)?» (сума відповідей «дуже легко» і «скоріше, легко»2), серед усіх, % 

Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Динаміка вживання будь-яких наркотичних речовин протягом життя (за статтю, %) 

Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Динаміка вживання марихуани або гашишу протягом життя (за статтю, %)

Джерело: ESPAD: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Більше інформації у зверненні Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка «Щодо актуальності питання збереження курсу «Основи здоров’я» в навчальних програмах 1-9-х класів ЗНЗ України» можна знайти у додатку або за посиланням.

Тренінгові курси з доведеною ефективністю. В рамках оновлених програм предмета «Основи здоров’я» рекомендується використовувати тренінгові курси «Вчимося жити разом» (розвиток соціальних навичок) та «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу». Ці курси в повній мірі реалізують компетентісний підхід і мають статистично доведену ефективність впливу на знання, ставлення, уміння і поведінку дітей та підлітків. Обидва курси орієнтовані на використання інтерактивних методів навчання, що базуються на принципах партнерства, інклюзивності, активного навчання та врахування вікових потреб і рівня розвитку учнів. Всі необхідні ресурси за цими курсами доступні (безкоштовно) на Порталі превентивної освіти.

Структура і тематика курсу «Вчимося жити разом» визначається чинними навчальними програмами для 1-9 класів, отже не потребує додаткових годин на його вивчення. Головне завдання курсу полягає в тому, щоб досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, сприятливих для запобігання конфліктів і розбудови миру. Курс сприяє формуванню позитивного ставлення до себе, свого життя та своїх життєвих перспектив, прийняття інших поглядів, поваги до культурних відмінностей, емпатії, солідарності, соціальної відповідальності, почуття справедливості та рівності. Цей курс забезпечує відпрацювання таких психосоціальних компетентностей: самоусвідомлення і самооцінка, ефективна комунікація, самоконтроль, емпатія, здатність до кооперації, аналіз проблем і прийняття рішень, запобігання і конструктивне розв’язання конфліктів.

В ході пілотного впровадження курсу «Вчимося жити разом» у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській і Харківської областях здійснювалось дослідження його ефективності. Зокрема, для оцінки ефективності була використана технологія он­лайн опитування вчителів (1-­11 класи) та учнів (4­-11 класи) за процедурою «ДО» і «ПІСЛЯ». В опитуванні взяли участь понад 63 тисячі осіб, що дозволило отримати статистично достовірні результати.

В дослідженні оцінювався вплив проекту на знання, ставлення, уміння та поведінку учнів, а також на емоційну атмосферу в школі, стосунки у класі, методи викладання, відчуття психологічного благополуччя тощо (всього за 42 індикаторами).

Головний результат дослідження: за всіма індикаторами отримано статистично достовірні позитивні зміни. Зокрема прогрес у рівні сформованості життєвих навичок учнів (комунікації, самоконтролю, емпатії, кооперації, аналізу та розв’язання проблем, попередження та розв’язання конфліктів, асертивності, самоусвідомлення і самооцінки) за оцінками вчителів становить від 2,4 % до 20,6%.

Найбільший прогрес продемонстрували учні початкової школи, найменший – старшої (див. номограми). Однак, старшокласники мали найбільший початковий рівень сформованості життєвих навичок, а за час проекту показали найбільший прогрес у розвитку навичок самоконтролю та емпатії (більш як 8%).

 

 

 

Згідно з опитуванням, частка учнів, які визначили предмет «Основи здоров’я» щонайменше корисним, варіюється від 94% (11 клас) до 99% (4 клас). Понад 94% вчителів вважають «Основи здоров’я» життєво важливим предметом для дітей та молоді.

Повний звіт про результати проекту і дослідження його ефективності можна завантажити за посиланням. На Порталі превентивної освіти також доступні електронні ресурси, розробки уроків, тренінгів, відеоматеріали та мультимедійні презентації з тематики проекту.

У 2017-2018 навчальному році курс «Вчимося жити разом» впроваджується через предмет «Основи здоров’я» та виховні години у всіх областях України.

Список використаних джерел:

 1. Звернення Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка «Щодо актуальності питання збереження курсу «Основи здоров’я» в навчальних програмах 1-9-х класів ЗНЗ України» http://autta.org.ua/files/files/3_Rekomendatsii%20Instytutu%20Yaremenko%20shchodo%20predmetu%20OZ.pdf – 2017.
 2. Звіт про результати дослідження ефективності проекту "Вчимося жити разом" https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcazN4Nkl3YndhcEU - 2017.
 3. Міжнародне технічне керівництво щодо статевої освіти. ЮНЕСКО, 2010 року.
 4. Міжнародні стандарти щодо профілактики вживання наркотиків. УНП ООН, 2012.

Перевір себе

1) Оберіть ознаки ефективних профілактичних програм:

2) В ході пілотного впровадження курсу «Вчимося жити разом» найбільший прогрес у рівні сформованості життєвих навичок показали учні:

3) Який відсоток учнів вважають «Основи здоров’я» непотрібним предметом:

4) Застосування інтерактивних методів, щотижневі заняття упродовж декількох років є характеристикою:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.